Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo P.W. SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ WE WRZEŚNI  ul. WARSZAWSKA 15, 62-300 WRZEŚNIA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000145142, NIP: 7890002573, REGON: 004827860.

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach: 

 

- wykonania umowy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez P.W. SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ WE WRZEŚNI  ul. WARSZAWSKA 15, 62-300 WRZEŚNIA, - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy; 

- marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu P.W. SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ WE WRZEŚNI, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

- finansowo - księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa P.W. SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ WE WRZEŚNI, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym; 

- prowadzenia procesów reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa P.W. SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ WE WRZEŚNI, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;  

 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych:

- dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana,

- podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

W związku z przetwarzaniem przez przedsiębiorstwo P.W. SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ WE WRZEŚNI danych przysługują następujące prawa:

 

- dostępu do danych;

- żądania sprostowania danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie;

- do przenoszenia danych osobowych.

 

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 

W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem P.W. SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ WE WRZEŚNI, ul. Warszawska 15, 62-300 Września,  lub wysyłając maila na adres: sekretariat@pwsezam.pl

 

.fancybox-is-open .fancybox-bg { opacity: .0 !important; } .fancybox-slide--html .fancybox-content { margin: 0; padding:28px !important; min-width: 20%; min-height: 20%; } }